c Comics Salón & AnimeSHOW - Poviedka IstroCON
VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT

Poviedka IstroCON 2021


UZÁVIERKA: 1.8.2023

KONTAKT: sutaz.pic@gmail.com


Literárna súťaž Poviedka Istroconu tento rok vstupuje do 14.ročníka. Súťaž už nebude dvojkolová, ako to posledné ročníky bývalo, ale bude opäť jednokolová.

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť doteraz nepublikované poviedky v slovenčine alebo v češtine, ktoré nesmú byť do vyhlásenia výherných poviedok poslané do inej súťaže. Počet poviedok od jedného autora je obmedzený na 1 na každú tému, pričom maximálna dĺžka poviedky je 30 normostrán (54 000 znakov vrátane medzier).

Poviedky môžte písať v troch témach:
1. fantasy – „kúzla a čary“;
2. sci-fi – „nanoboti“;
3. voľná téma.

Poviedky treba poslať do dátumu uzávierky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Výherné poviedky vyberie porota zložená z redaktorov žánrových periodík a médií. Vyhlásenie výsledkov prebehne na septembrovom Istrocone - festivale Comics Salón 2020. Najlepsie poviedky budú zverejnené na portáli Fandom.sk. Zloženie tejto poroty je Marek Berinšin, Petra Slováková, Petr Novák. Veronika Inglotová a Katarína Hutniková.

Zo všetkých poviedok zo všetkých tém dokopy sa vyberie víťazná poviedka, ktorá získa hlavnú cenu (zverejnime) + 50 Eur. Poviedky na druhom a treťom mieste budú odmenené sumou 30 a 20 eur. Najlepšie poviedky budú zvedejnené v zbierke poviedok ISTROCON 7.

Poviedku spolu s prihláškou zasielate vytlačenú v dvoch kópiach na adresu Tomáš Kubovič, Raketová 6, 82102 Bratislava, obálku označte heslom Poviedka Istroconu. Neposielajte poviedky doporučene. Po uzávierke uverejníme na Facebooku zoznam prijatých poviedok a autorov budeme informovať aj mailom.

Poviedky musia byť vytlačené čitateľným fontom (organizátori preferujú CG Times) s minimálnou veľkosťou písma 12 pt. Zároveň musí autor poslať e-mailom elektronickú verziu poviedky vo formáte .rtf,. odt alebo .doc na adresu sutaz.pic@gmail.com. K tlačenej aj elektronickej verzii priložte prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť na tejto adrese (www.comics-salon.sk/download/prihlaskaPIC.doc) V prihláške nezabudnite uviesť kategóriu, v ktorej chcete s poviedkou súťažiť (téma/subžáner/voľná kategória). Ak to neurobíte, kategóriu určí administrátor súťaže.

Súťaž je anonymná. Na vytlačené exempláre sa autori nepodpisujú, svoje meno a kontaktnú adresu uvedú v registračnom formulári. Meno je potrebné uviesť aj v e-maili s elektronickou verziou poviedky.


UZÁVIERKA: 1.8.2023

KONTAKT: sutaz.pic@gmail.com


VSTUPENKY PROGRAM MAPA SÚŤAŽE FAQ KONTAKT
Copyright 1988-2023 Róbert Žittňan - All rights reserved